Adatvédelem

A Tarinkó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (továbbiakban: Infotv.), a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv., a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseit figyelembe véve az alábbi adatkezelés és adatvédelmi szabályzatot alkotja.

Adatkezelő

A Tarinkó áruház (fenntartó: Lingvia Bt., továbbiakban Tarinkó) által kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő azon munkavállalói, valamint az adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Megbízottak jogosultak megismerni, akik az adatkezelés céljának megvalósításában tevékenyen részt vesznek.

Adatkezelő elérhetőségei

neve: Tarinkó webshop (Lingvia Bt.)
címe: 1065, Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 5.
telefon: +36 70 210 4706
email: tarinko@tarinko.hu

A kezelt adatok

Természetes személyek esetén: családi és utónév, lakcím, telefonszám, email cím, adószám, bankszámlaszám,. Egyéb esetben: cégnév, székhely, cégjegyszékszám, telefonszám, email cím.

Az adatkezelés célja

A Tarinkó a vele szerződő felek adatait a szerződésből eredő, valamint a szerződéssel összefüggő, jogszabályon alapuló kötelezettségeinek teljesítése és a szerződésben foglalt, illetve azon alapuló jogainak érvényesítése érdekében és céljából használja, ideértve különösen a fogyasztói panaszok kezelését, számlakiállítást, követelések behajtását.
A Tarinkó az általa kezelt adatokat kizárólag marketing célokra, reklám anyagok küldésére, az aktuális akcióiról való tájékoztatás, az akciókról és a Tarinkóban előforduló újdonságokról (pl. személyi hírek, új termékek stb.) szóló hírlevelek és elektronikus hirdetések kiküldése, valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás céljából használja.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat megadásától annak visszavonásáig tart. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

A Tarinkó fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot bármikor módosítsa.

Az érintettek jogai és érvényesítésük

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az adatok helyesbítése, törlése, megsemmisítése

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti. Az érintett saját maga is kérheti a Tarinkó által tárolt adatainak helyesbítését.

A személyes adatot törölni kell, ha a kezelése jogellenes; az érintett - az Infotv. 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri; az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (Ez esetben a törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.); illeve ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az érintett hozzájáruló a regisztráció kitöltésével tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Tarinkó az ott rögzített adatokat adatbázisában rögzítse, megőrizze és jelen adatkezelési és adatvédelmi szabályzatban rögzített módon kezelje és felhasználja.

Adatainak törlését, helyesbítését, zárolását az érintett írásban a „Kapcsolat” menüben megküldött levélben kérheti.

Az adatok átadása harmadik személynek

A vásárlás során Ön elfogadja, hogy a Tarinkó felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatait a Tarinkó webshop a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben, a törvényi előírások betartásával harmadik félnek továbbadja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az esetleges jogviták rendezése esetén a magyar változat és a magyar jog az irányadó.

Cookie-k (sütik)

Annak érdekében, hogy a látogatóinkat nagyobb érdeklődésre számot tartó tartalommal és termékekkel tudjuk elérni, cookie-kat (sütiket) használunk, amelyek ehhez hasznos információt szolgáltatnak a weboldalainkon történt látogatásokról. A cookie-kat (sütiket) kizárólag ezeknek a céloknak az érdekében, az adatvédelmi irányelvek maximális figyelembevétele mellett használjuk.